Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Cooper Twente BV
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, acceptatie, leverantie, prestatie en iedere overeenkomst tussen Cooper Twente B.V., verder te noemen Cooper, en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Cooper een overeenkomst sluit, verder te noemen de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2 Afwijkingen door Cooper van deze voorwaarden ten gunste van de opdrachtgever brengen geen terzijdestelling van deze voorwaarden mee noch het doen van afstand van deze voorwaarden.
1.3 Overeenkomsten en/of nadere afspraken met Cooper verbinden Cooper slechts na schriftelijke bevestiging.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of ander algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cooper en de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.
Artikel 2. Offertes
2.1 De door Cooper gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken vanaf de datum van de offerte, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen of overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven. In de offerte zal worden opgenomen een omschrijving van de te leveren zaken en/of de te verrichten werkzaamheden en de totale prijs. Offertes zijn gebaseerd op de bij de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en door Cooper gedane opmetingen, voor zover deze plaats hebben gevonden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten stalen en modellen afkomstig van Cooper zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleine verschillen bij de uitvoering zijn toelaatbaar.
2.2 Toezending van aanbiedingen, of documentatie verplicht Cooper niet tot levering van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden. Cooper behoudt zich het recht voor om bestellingen of uitvoering van werkzaamheden zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
2.3 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Cooper eerst tot stand nadat Cooper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen of afspraken binden Cooper slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Elke overeenkomst wordt door Cooper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van Cooper - voldoende kredietwaardig blijkt voor geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.4 Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te doen zijn dienen door de opdrachtgever aan Cooper te worden vergoed.
 Artikel 3. Levering en oplevering
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf magazijn of werkplaats van Cooper dan wel vanaf magazijn, werkplaats of fabriek van de leverancier van Cooper. Kosten van aflevering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij leveringen vanaf €1.000,- (zegge: duizend euro) wordt uitsluitend franco geleverd.
3.2 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
3.3 Een overeengekomen levertijd of termijn voor oplevering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige op- en/of aflevering dient de opdrachtgever Cooper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Cooper in de gelegenheid moet worden gesteld op- en/of te leveren binnen een termijn van tien weken. Indien daarvan sprake is behoudt Cooper zich het recht voor zich op overmacht (zie ook artikel 14) te beroepen.
3.4 De levertijd gaat niet in tenzij alle voor de levering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Cooper. Enige fout in de door opdrachtgever aangeleverde gegevens voor de levering zijn voor risico en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De termijn voor oplevering gaat eerst in op het moment dat Cooper en/of haar onderaannemers in de gelegenheid worden gesteld met de overeengekomen werkzaamheden te beginnen.
3.5 Het is Cooper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Cooper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.6 Het risico wordt overgedragen aan de opdrachtgever op het moment van levering.
Artikel 4. Lease of huur
4.1 De opdrachtgever zal in geval van lease of huur als een goede lessee of huurder voor het object zorgdragen conform de bestemming daarvan, waaronder begrepen het verzekeren van het object op een wijze die in redelijkheid van de opdrachtgever gevergd kan worden.
4.2 De lessee of huurder zal voorts het object gebruiken conform de door de Cooper, leverancier en/of lessor voorgeschreven instructies en richtlijnen.
4.3 De lessee of huurder zal het object niet aan derden in (mede-)gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook.
4.4 De lessee of huurder zal voorts het object uitsluitend gebruiken onder de bedrijfsomstandigheden die bij het aangaan van deze overeenkomst aan partijen bekend zijn. Mochten de bedrijfsomstandigheden zich gedurende de lease- of huurperiode zodanig wijzigen dat dit tot gevolg heeft dat het object zwaarder wordt belast en/of de slijtage daaraan groter is, dan dient de lessee of huurder dit terstond aan Cooper te melden. Cooper zal in een zodanige situatie gerechtigd zijn de lease- of huurtermijnen aan te passen en/of de lease- of huurprijzen te verhogen.
4.5 Schade aan het object dient de opdrachtgever onmiddellijk te melden aan Cooper. Reparaties mogen slechts uitgevoerd worden door Cooper en/of een door Cooper aangewezen partij.
4.6 Cooper heeft het recht, zoveel mogelijk binnen gebruikelijke bedrijfstijden, de staat van het object te laten controleren.
4.7 Cooper behoudt zich nadrukkelijk het recht voor tussentijds de overeengekomen voorwaarden voor de lease of huur te wijzigen.
4.8 Cooper is bevoegd jaarlijks de overeengekomen lease- of huurprijs te verhogen met toepassing van een inflatiecorrectie.
4.9 Cooper is bevoegd haar verplichtingen in hoedanigheid als lessor over te dragen aan een derde partij, van welke overdracht zij lessee schriftelijk op de hoogte zal brengen.
4.10 Cooper is bevoegd de lease of huur te beëindigen en het object in te vorderen als de opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden en de lease- of huurovereenkomst, of de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, onder curatele wordt gesteld of failliet wordt verklaard, een en ander onverminderd de toepasselijkheid van artikel 6.
4.11 De kosten verband houdende met de levering van het te leasen of te verhuren object en de terug levering na beëindiging van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 5. Monsters, modellen en voorbeelden
5.1 Indien door Cooper een tekening, model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de tekening, het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte tekening, monster, model of voorbeeld.
5.2 Alle afbeeldingen die gebruikt worden op de website en/of offertes en andere uitingen zijn puur ter illustratie en daaraan kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst
De vorderingen van Cooper op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
• indien na het sluiten van de overeenkomst aan Cooper omstandigheden ter kennis komen die Cooper goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• indien Cooper de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is Cooper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Cooper schadevergoeding te vorderen.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Door Cooper in lease gegeven of verhuurde zaken blijven eigendom van Cooper. De door Cooper geleverde zaken blijven het eigendom van Cooper totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Cooper gesloten overeenkomsten is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken of de verrichte of te verrichten werkzaamheden;,
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en) of andere overeenkomsten.
7.2 Door Cooper afgeleverde zaken, die krachtens 7 lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden verpand of op andere wijze tot zekerheid worden verbonden.
7.3 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Cooper gerechtigd op- en/of afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete ter hoogte van 10% van de openstaande facturen, onverminderd het recht van Cooper volledige vergoeding van alle ontstane schade te vorderen.
7.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Cooper zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
8.1 De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering en de verrichte werkzaamheden bij oplevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
• of de juiste zaken zijn geleverd;
• of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;

• of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik;
8.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 8 dagen na (op)levering schriftelijk aan Cooper te melden.
8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 48 uur na (op)levering schriftelijk te melden aan Cooper.
8.4 Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen en overeengekomen werkzaamheden bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Cooper worden geretourneerd.
8.5 De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet tijdig na ontdekking van het gebrek Cooper hierop schriftelijk heeft gewezen.
8.5 Het risico van de geleverde zaak gaat, ongeacht de eigendomsovergang, vanaf de op- en/of aflevering over op de opdrachtgever.
Artikel 9. Consumentenrecht bij koop op afstand

 9.1 Indien de overeenkomst ziet op een consumentenkoop op afstand zal Cooper voorafgaand aan de overeenkomst de wettelijk vereiste informatie aan de opdrachtgever verstrekker.

9.2 De opdrachtgever kan een overeenkomst die ziet op consumentenkoop op afstand zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken vanaf het moment dat de opdrachtgever het geleverde heeft ontvangen. Ontbinding dient in dat geval te gebeuren door een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring aan Cooper. Tijdens de genoemde bedenktijd van veertien dagen zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan ervan die verder gaat dan hiervoor vermeld.

9.3 In het geval van ontbinding als bedoeld in 9.2, dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na het uitbrengen van de hiervoor bedoelde verklaring het door hem ontvangene te retourneren. De kosten hiervoor komen voor rekening van de opdrachtgever. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de opdrachtgever.

9.4 Indien de overeenkomst ziet op consumentenkoop op afstand kan de opdrachtgever zijn rechten op grond van de wet met betrekking tot garantie doen gelden tegen Cooper, niettegenstaande het hierna bepaalde.

Artikel 10. Prijsverhoging
Indien Cooper met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Cooper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien het gaat om een prijsstijging op een tijdstip van meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. Cooper mag dan de bij aflevering volgens Cooper geldende prijs in rekening brengen.
Artikel 11. Betaling
10.1 Betaling dient in geval van koopovereenkomsten contant dan wel per bank te geschieden vóór aflevering. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels de op de website door Cooper aangeboden betaalwijzen.
10.2 In geval tussen partijen schriftelijk wordt overeengekomen dat eerst behoeft te worden betaald na ontvangst van een factuur, bijvoorbeeld indien door Cooper in het kader van een project werkzaamheden zullen worden verricht of indien dat bij wijze van uitzondering is afgesproken bij het aangaan van een koopovereenkomst, geldt het volgende.
Facturen dienen betaald te worden binnen 15 dagen na factuurdatum:
• door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Cooper;
• door overschrijving van het verschuldigde bedrag tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De opdrachtgever kan zijn betalingsverplichting slechts dan opschorten, indien hij na definitieve afwijzing van een klacht door Cooper het geschil aanhangig maakt bij de bevoegde rechter. Betalingsverplichtingen kunnen niet worden opgeschort indien de opschorting niet in verhouding staat tot de ernst of omvang van de tekortkoming in de geleverde prestatie.
10.3 De opdrachtgever heeft geen retentierecht jegens Cooper.
Artikel 12. Incassokosten
11.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente vanaf de factuurdatum tot aan de algehele voldoening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 100,-.
11.2 Indien Cooper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Cooper is jegens de opdrachtgever op de volgende wijze aansprakelijk:
12.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken of verrichte werkzaamheden geldt dat Cooper in de gelegenheid gesteld moet worden gebreken in de geleverde zaken te herstellen of deze zaken te vervangen of de gebreken in de werkzaamheden te herstellen. Indien er op grond van enige wettelijke bepaling op Cooper enige schadeplicht zou rusten, dan beperkt deze aansprakelijkheid zich, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien vast is komen te staan dat Cooper aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van het bedrag dat opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Cooper verschuldigd was.
12.2 Cooper zal nimmer verplicht zijn tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) of andere gevolgschade door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk en/of de verkochte goederen en installaties.
12.3 Cooper is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Cooper of haar leidinggevende ondergeschikten. Voor schade als gevolg van opzet, grove schuld en schuld van andere ondergeschikten en hulppersonen zoals onderaannemers, is Cooper niet aansprakelijk.
12.4 Cooper is niet gehouden tot vervangende levering, herstel of andere vorm van nakoming of schadevergoeding zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen t.o.v. Cooper heeft voldaan.
12.5 De opdrachtgever vrijwaart Cooper van enige aanspraken van derden, tenzij de aanspraak berust op opzet of bewuste roekeloosheid van Cooper.
12.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door Cooper zijn ingeschakeld.
12.7 Cooper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht.
Artikel 14. Garantie
13.1 Cooper verleent geen enkele garantie anders dan specifiek omschreven in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Deze garantie is alleen van toepassing voor de opdrachtgever.
13.2 De garantieperiode is 12 maanden, deze gaat lopen vanaf het moment dat geleverd is aan de opdrachtgever.
13.3 Cooper is niet gehouden tot vergoeding van schade veroorzaakt door onjuiste of zorgeloze behandeling, opzet of bewuste roekeloosheid van het door Cooper geleverde, door de opdrachtgever, diens personeel of derden. Hetzelfde geldt indien zaken worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd of wanneer deze anders dan conform de gebruiksvoorschriften worden gebruikt.
13.4 Cooper is niet gehouden tot vergoeding van een gebrek bestaande uit de normale slijtage.
13.5 Er kan slechts een beroep op garantie worden gedaan indien de opdrachtgever aan al haar verplichtingen ten opzichte van Cooper heeft voldaan.
Artikel 15. Overmacht
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Cooper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Cooper; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Cooper; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Cooper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
14.2 Cooper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Cooper haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Cooper opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Cooper niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien Cooper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 16. Schuld- en contractovername
De opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming voor inschakeling van onderaannemers, zoals interieurbouwers en installateurs, door Cooper.
Artikel 17. Intellectueel eigendom
16.1 Cooper behoudt zich uitdrukkelijk voor het (intellectueel)eigendomsrecht van bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. De opdrachtgever erkent deze rechten. Deze dienen op het eerste verzoek van de leverancier onverwijld teruggegeven te worden bij gebreke waarvan de opdrachtgever verschuldigd zal zijn een direct opeisbare boete van € 1.500,- onverminderd andere aan Cooper ten dienste staande rechtsmaatregelen ter verkrijging van schadevergoeding.
16.2 De inhoud van de website en andere uitingen van Cooper zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en merkrechten, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cooper mogen worden verveelvoudigd.
Artikel 18. Persoonsgegevens
17.1 De door Cooper verkregen (persoons)gegevens van de opdrachtgever, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke contactinformatie, adresgegevens, rekeningnummers, worden slechts gebruikt voor het doel van de overeenkomst. Bij het aangaan van de overeenkomst stemt de opdrachtgever hier mee in.
17.2 Cooper gebruikt (persoons)gegevens niet voor commerciële doeleinden tenzij de opdrachtgever daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
17.3 Cooper zal de (persoons)gegevens op zorgvuldige wijze gebruiken en opslaan. Er kan te allen tijde bij Cooper inzage worden gevraagd welke persoonsgegevens zijn opgeslagen.
17.4 Cooper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig misbruik van de (persoons)gegevens.

Artikel 19. Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zij de nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
Artikel 20. Geschilbeslechting
Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die gevallen dat een der partijen een zodanig geschil aanwezig acht, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Nederlands recht zal van toepassing zijn op een eventueel te berechten geschil.
Artikel 21. Onjuistheden en/of onvolledigheden
Cooper besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website en in haar andere uitingen. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Cooper accepteert geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze onjuistheden en/of onvolledigheden.

Klantenservice en snel contact opnemen

Snel regelen in uw account

Volg uw bestellingen, betaal uw facturen, bekijk  tegoeden en spaar punten op uw
bestellingen.

Snel contact opnemen?

We helpen u graag de juiste keuze te maken.
Onze klantenservice staat van 09.00 - 17.00 uur voor u
klaar.